Stimată doamnă/stimate domn,

ICBC – International Consultants and Business Company SRL (ICBC) este înființată şi funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 a Societatilor Comerciale, actualizata in 2018, avand personalitate juridică, ce susține si promoveaza dezvoltarea industriei, comerțului, serviciilor şi agriculturii, în concordanță cu cerințele economiei de piață precum si intarirea relatiilor cu Republica Populara China.

ICBC are sediul în Bucureşti, b-dul Lacul Tei nr. 1-3, etj. 7, biroul 718, sector 2.

ICBC este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti avand numarul de inregistrare J40/11918/2016, cod fiscal 36508370, email: ofiice@icbc-ro.com, cont bancar RO86INGB0000999906214832, deschis la ING BANK sucursala Tineretului, si este reprezentată legal de dr. Mihail VORNICOV – Administrator.

ICBC respectă confidențialitatea clienților şi vor trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.

ICBC prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia cu ocazia realizării atribuțiilor stabilite de lege, derulării raporturilor comerciale/ contractuale şi/ sau participării la târgurile /expozițiile/ evenimentele organizate de ICBC şi/sau în incinta imobilului ICBC situat în Bucureşti, b-dul Lacul Tei nr. 1-3, etj. 7, birou 718, sector 2.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună ştiință, de buna voie, din proprie inițiativă, fie la solicitarea ICBC, de exemplu prin documente precontractuale, contractuale, prin completare de formulare de tip declarații, formulare online etc.)

ICBC nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidențialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează ICBC?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

În contextul realizării atribuțiilor stabilite de lege şi desfăşurării activității curente a ICBC, inclusiv derulării activității comerciale/contractuale şi/sau participării la târgurile, expozițiile şi/sau alte evenimente specializate organizate de ICBC şi/sau în incinta imobilului ICBC situat în Bucureşti, b-dul Lacul Tei nr. 1-3, etj. 7, biroul 718, sector 2, precum şi în contextul îndeplinirii obligațiilor legale/contractuale, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, ICBC poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal:  numele și prenumele, adresa de corespondenţă, telefon/fax, e-mail, cont social media, profesie, loc de muncă,

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele ale căror date pot fi prelucrate de către ICBC, exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt:

Clienţii persoane fizice ai ICBC, (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali;

Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, expozanţi, co-expozanţi, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii,  locatari etc. – actuali, foşti sau potenţiali) ai persoanelor juridice de drept privat, precum şi ai instituţiilor/autorităţilor publice.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea promovării serviciilor, evenimentelor şi manifestărilor expoziţionale organizate de/la ICBC,  şi menţinerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale, dumneavoastră sunteţi informat/ă şi vă exprimaţi în mod expres consimţământul (vă daţi acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).   

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

 • Îndeplinirea atribuţiilor legale ale ICBC;
 • Organizarea evenimentului „Misiuni Economice in China”;
 • Organizarea de târguri, expoziţii, saloane şi alte manifestări/evenimente specializate;
 • Derularea activitaţii comerciale/contractuale a ICBC;
 • Facturarea şi încasarea valorii serviciilor oferite de ICBC;
 • Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor;
 • Management operaţional  si a situatiilor juridice si economice;
 • Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;
 • Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Colectare debite/Recuperare debite restante;
 • Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine judecătoreşti etc.

ICBC va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le vor partaja cu terţi (cu excepţia organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de ICBC,  şi/sau în incinta imobilelor inchiriate de ICBC şi/sau partenerilor de afaceri, aşa cum este aceasta situație descrisă mai jos) fără consimțământul dumneavoastră expres şi anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, după cum urmează:

 • Clienţi persoane fizice ai ICBC,  (actuali, foşti sau potenţiali),vizitatori, public larg, reprezentanţi/împuterniciţi acestora, legali sau convenţionali; (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);
 • Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, expozanţi, co-expozanţi, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii,  locatari etc. – actuali, foşti sau potenţiali) ai persoanelor juridice de drept privat, precum şi şi ai instituţiilor/autorităţilor publice.

Destinatarii (alţii decât persoanele vizate) datelor pot fi:

 • Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, poliţie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate) etc.

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către ICBC,  şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoţional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix etc. ) vor putea fi prelucrate de ICBC,  doar cu consimţământul dvs. expres, neechivoc, liber, informat şi anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dvs., în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile ICBC, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener al ICBC, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoţional ICBC,  şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai ICBC, cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

Dumneavoastră va puteţi exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de ICBC, ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori sa nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea ICBC, va puteţi dezabona folosind butonul “Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

În relaţia cu ICBC, dumneavoastră, beneficiaţi conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, ICBC,  va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toata perioadă de desfăşurare a activităţilor ICBC, până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convenţional al dvs, veţi exercita dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care ICBC prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convenţional nu veţi exercita dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către ICBC,  pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale ICBC, şi/sau vor fi distruse.

Ce masuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. Odată ce primim informaţia referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri şi masuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Condiţiile transferurilor de date personale în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, dumneavoastră aţi fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiaţi, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat.  

Dumneavoastră aveţi dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, daca este cazul, funcţia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Prin citirea, completarea acestui document dumneavoastră aţi luat la cunoştinţa şi înţelegeţi faptul că datele cu caracter personal furnizate către ICBC,  constituie elemente determinante pentru a primi informaţii legate de serviciile, evenimente şi manifestările expoziţionale organizate de/la ICBC, şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitaţi drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, ICBC,  poate:

 • fie să perceapă o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.  

Cum va puteţi exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteți adresa Responsabilului de protecția datelor personale din cadrul ICBC cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: office@icbc-ro.com sau la următoarea adresă de corespondență: b-dul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 7, birou 718, sector 2, Bucureşti.